Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ 13 (kỳ họp bất thường)  
Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố