Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về điều chính, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ 13 (kỳ họp bất thường)  
Nghị quyết về điều chính, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020