Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chu truong dau tu du an cai tao nang cap kien co hoa kenh CG2, CG4 huyen Ly Nhan

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ 13 (kỳ họp bất thường)  
Nghị quyết về chu truong dau tu du an cai tao nang cap kien co hoa kenh CG2, CG4 huyen Ly Nhan