Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản Quy phạm pháp luật Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
15/02/2016
Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương
27/01/2016
Thực hiện Chỉ thị số 51- CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIVvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, ngày 20/1, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử.
25/01/2016
Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;
25/01/2016
Nghị quyết số 1132/NQ- UBTVQH13 ngày 16/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;
25/01/2016
Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung;
25/01/2016
Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;
22/01/2016
Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 15/12/2015 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;
04/01/2013
Ngày 3/12/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký lệnh số 32/2012/L-CTN công bố Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đã được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 23/11/2012. Cổng thông tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 để cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và nhân dân đóng góp ý kiến.