Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghi quyet về bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ 13 (kỳ họp bất thường)  
Nghi quyet về bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích