Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026