Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/1/2016

Văn bản Quy phạm pháp luật Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/1/2016
Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung;