Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 1132/NQ- UBTVQH13 ngày 16/1/2016

Văn bản Quy phạm pháp luật Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Nghị quyết số 1132/NQ- UBTVQH13 ngày 16/1/2016
Nghị quyết số 1132/NQ- UBTVQH13 ngày 16/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;