Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản Quy phạm pháp luật  
10/10/2015
Ngày 20/7/2015, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 06/QĐ-TT.HĐND về việc ban hành quy định việc tiếp nhận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh Hà Nam. Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh xin đăng tải toàn văn Quyết định.
05/09/2014
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003