Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc phê duyệt hủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa kênh CG5, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 15 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về việc phê duyệt hủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa kênh CG5, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan