Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 11 (kỳ họp thường lệ)  
Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý