Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2020 và ...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 11 (kỳ họp thường lệ)  
Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2020 và dự án điều chỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng  dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2020 và dự án điều chỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam