Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 16 (kỳ họp thường lệ)  
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020