Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về chủ trương bố trí vốn Ngân sách địa phương để đầu tư phần kinh phí bổ sung do điều chỉnh dự án xây dựng...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 16 (kỳ họp thường lệ)  
Nghị quyết về chủ trương bố trí vốn Ngân sách địa phương để đầu tư phần kinh phí bổ sung do điều chỉnh dự án xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước chống ngập, úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Bỉ
Nghị quyết về chủ trương bố trí vốn Ngân sách địa phương để đầu tư phần kinh phí bổ sung do điều chỉnh dự án xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước chống ngập, úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Bỉ