Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 16 (kỳ họp thường lệ)  
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020