Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương.

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết kỳ 2 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương.
Tin liên quan