Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ khảo sát phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng ng...

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Tổ khảo sát phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

         Ngày 09/11/ 2022, Tổ khảo sát phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh. Tổ khảo sát do đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách làm tổ trưởng đã tiến hành khảo sát tại phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện: Bình Lục, Lý Nhân; tham gia đoàn khảo sát có Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

ban kt-ns.JPG

Tổ khảo sát làm việc tại huyện Lý Nhân

        Qua khảo sát đoàn làm việc nhận thấy các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu cho UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; huy động, sử dụng nguồn vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 cho đầu tư xây dựng phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở, bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển xã hội, phục vụ xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân...

ks thuc te.JPG

Tổ khảo sát kiểm tra thực tế tại địa phương

        Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021  tại các đơn vị được khảo sát còn một số tồn tại, hạn chế như: nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới lớn, nhưng nguồn thu ngân sách của các đơn vị còn khó khăn, hạn chế; để hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới một số công trình đã được đầu tư xây dựng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn; việc quản lý hạ tầng cơ sở có việc chưa thường xuyên, nhất là hệ thống kênh mương, việc thu gom xử lý rác thải ...

        Phát biểu kết luận tại các buổi khảo sát, đồng chí Phạm Văn Tạo, Tổ trưởng tổ khảo sát đã ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong việc tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu đề xuất đối với các cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021./.