Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Giới thiệu chung Người cung cấp thông tin cơ quan  
Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1​. Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là người phát ngôn và chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh;
+ Email:
+ Điện thoại: 0912.537909

2. Đồng chí Chu Quốc Thành, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng được đồng chí Chánh Văn phòng phân công chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh;
+ Email:
+ Điện thoại: 0912.438803

3.  Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng được đồng chí Chánh Văn phòng phân công chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho CO' quan báo chí hoạt động thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh;
+ Email:
+ Điện thoại: 0943.886188​