Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người cung cấp thông tin của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh

Giới thiệu chung Người cung cấp thông tin cơ quan  
Người cung cấp thông tin của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh Hà Nam.
Email: nguyenducmanh@hanam.gov.vn.
Điện thoại:03513842175.
Cập nhật ngày 28/12/2020
Tin liên quan