Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người cung cấp thông tin của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Giới thiệu chung Người cung cấp thông tin cơ quan  
Người cung cấp thông tin của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam.
Email: nguyenhoangson@hanam.gov.vn.
Điện thoại:02263842175.
Cập nhật ngày 15/6/2021