Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thông tin

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chuyên mục tiếp cận thông tin  
Danh mục thông tin
1. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
2. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc:

3. Văn bản quy phạm pháp luật
https://hdnd.hanam.gov.vn/nghi-quyet-cac-ky-hop-hdnd-tinh


Tin liên quan