Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc bổ sung số lượng Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm tại các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết về việc bổ sung số lượng Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm tại các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021