Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và Chương trình ban hành Nghị quyết trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và Chương trình ban hành Nghị quyết trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021