Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

 

NGHỊ QUYẾT

 

Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam