Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ CHÍN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII

Văn bản Quy phạm pháp luật Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII (Nhiệm kỳ 2011-2016)  
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ CHÍN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII


NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

Về các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng

  dưới 10 héc ta đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Phụ lục 01

CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TỈNH HÀ NAM

(Kèm theo nghị quyết số         /NQ-HDND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhaanh dân tỉnh Hà Nam)

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 

PHỤ LỤC

Nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND  ngày 16  tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)

 

NGHỊ QUYẾT

Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập

và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2014 - 2015


NGHỊ QUYẾT

Về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

PHỤ LỤC

Mức thu một số khoản phí và lệ phí

(kèm theo Nghị quyết số:       /2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014

của HĐND tỉnh Hà Nam)

 

NGHỊ QUYẾT

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm

vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  

   trên địa bàn tỉnh Hà Nam

PHỤ LỤC

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường đến

năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

(Kèm theo Nghị quyết số:      /NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)


NGHỊ QUYẾT

Về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh


PHỤ LỤC SỐ 02

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014

của HĐND tỉnh Hà Nam)

 

 

 

Phòng Thông tin - Dân nguyện