Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật tổ chức HĐND và UBND

Văn bản Quy phạm pháp luật Hiến pháp, Luật  
Luật tổ chức HĐND và UBND
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003