Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật bầu của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn bản Quy phạm pháp luật Hiến pháp, Luật  
Luật bầu của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Luật bầu của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: tệp đính kèm

Phòng Thông tin Dân nguyên