Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Tin hoạt động Ban Kinh tế- Ngân sách  
Hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Đ/c Trịnh Văn Thực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Giao thông – Vận tải
 
Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2012, trong các ngày 03, 04, 05, 09 và 10/3/2012, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với một số Sở, ngành về thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong 3 năm(năm 2009, 2010 và 2011). Đồng chí Trịnh Văn Thực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì các buổi làm việc. Tham gia làm việc có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh một số Sở: Tài chính, Sở Nội vụ và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã nghe Lãnh đạo Sở: Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp – PTNT, Tư pháp, Xây dựng và Đài phát thanh và truyền hình tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong 3 năm (năm 2009, 2010 và 2011). Các thành viên đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến nhấn mạnh và bổ sung về những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong quá trình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi kết thúc đợt giám sát, Ban sẽ có Thông báo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành đến giám sát./.
Phòng Thông tin - Dân nguyện