Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, khảo sát về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí thu gom, vận chuyển xử lý rác thải tại huyện Thanh Liêm.

Tin hoạt động Ban Kinh tế- Ngân sách  
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, khảo sát về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí thu gom, vận chuyển xử lý rác thải tại huyện Thanh Liêm.
Thực hiện kế hoạch của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về khảo sát tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn huyện, thành phố năm 2013 và kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2014. Sáng ngày 20/6/2014, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Thanh Liêm. Đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Sở Tài chính; Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm.

Đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 tại buổi làm việc với UBND huyện Thanh Liêm
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn huyện năm 2014 tập trung vào các vấn đề: Tình hình tổ chức, thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014; phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải năm 2014; công tác quản lý các đối tượng phải nộp phí vệ sinh và tình hình thu phí vệ sinh; Theo báo cáo của UBND huyện việc thu gom rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình về các bãi trung chuyển hoặc bãi chôn lấp do các tổ thu gom rác của thôn xóm thực hiện tốt. Việc bốc xúc, vận chuyển rác thải từ các địa điểm trung chuyển về nhà máy xử lý rác thải do Công ty cổ phần môi trường Ba An và Công ty môi trường Thanh Liêm thực hiện được duy trì kịp thời, thường xuyên, không để ứ đọng rác thải gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân. Việc thu phí vệ sinh môi trường của các hộ dân theo đúng quy định của UBND tỉnh; ngân sách nhà nước chi cho các Công ty thực hiện vận chuyển rác thải từ bể trung chuyển đến nhà máy xử lý chất thải trên địa bàn huyện kịp thời… Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được còn bộc lộ những điểm khó khăn, hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường còn hạn chế; một số xã, thị trấn và doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động thu gom rác thải về bể trung chuyền và hố lấp hiệu quả chưa cao, còn để tình trạng vứt rác ra ven đường giao thông; việc thu phí vệ sinh môi trường của các hộ dân và doanh nghiệp chưa triệt để ….
Buổi làm việc được nghe phát biểu của đại diện Sở Tài chính giải thích, trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng kinh phí thu gom, vận chuyển xử lý rác thải.
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng của địa phương trong việc quản lý, sử dụng kinh phí thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn và nhấn mạnh: Cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc phân loại và xử lý rác thải tại nguồn để giám bớt lượng rác thải cần vận chuyển xử lý; Thực hiện tốt thu phí vệ sinh để chi trả tiền công cho lao động thu gom và tiền vận chuyển, xử lý rác thải; các doanh nghiệp thực hiện việc bốc xúc, vận chuyển rác thải từ bể trung chuyển đến nhà máy xử lý rác thải phải kịp thời, thường xuyên, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường tập trung…
PHÒNG THÔNG TIN - DÂN NGUYỆN