Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 14 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
Nghị quyết về giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020