Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác trọng tâm năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Chương trình công tác trọng tâm năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020

Của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh          Năm 2020, ngoài việc thực hiện những nội dung thường kỳ, nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, các kỳ họp bất thường, chuyên đề, các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của HĐND tỉnh...; Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:      

 

Thời gianNội dung công việc

Cơ quan

thực hiện

Cơ quan tham mưu, phối hợpPhân công lãnh đạo chỉ đạo
Tháng 1Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 1/2020 (Đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp giữa TT HĐND, UBND, UBMTTQT năm 2019; việc phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; Triển khai nhiệm vụ năm 2020;

Thường trực

HĐND tỉnh

chỉ đạo

- Các Ban;

- Văn phòng;

 

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Các Ban HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020.

Các Ban

HĐND tỉnh

 

-Các Đ/c Phó Chủ tịch

-Các Đ/c Trưởng Ban

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thường trực

HĐND tỉnh

chỉ đạo

 

Các Đ/c Phó Chủ tịch

Tiếp công dân tháng 01/2020Thường trực HĐND tỉnhBan pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp

Lãnh đạo HĐND tỉnh

 

Tháng 2Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 2/2020

Thường trực HĐND tỉnh

chỉ đạo

 

- Các Ban;

- Văn phòng;

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

 

Các Đ/c Phó Chủ tịch

Tiếp công dân tháng 02/2020

Thường trực HĐND tỉnh

 

Ban pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp

 

 

 

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 3

 

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3; Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 6 (dự kiến tại huyện Thanh Liêm)

 

Thường trực     HĐND tỉnhCác Ban;VP HĐND tỉnh; TT HĐND các huyện, thành phố;...

Giám sát việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh;

 

Ban Văn hoá- Xã hộiCác Ban; Văn phòng HĐND tỉnhĐ/c Phạm Sỹ Lợi chỉ đạo chung; Đ/c Lê Thị Thanh Hà trực tiếp phụ trách
Tiếp công dân tháng 3/2020Thường trực HĐND tỉnhBan pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

 

 

 

Tháng 4

 

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4/2020

(Thực hiện yêu cầu giải trình và giải trình)

 

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạoCác Ban; Văn phòng HĐND tỉnh

 

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

 

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển công nghiệp - thương mại tỉnh Hà Nam đến 2025, tầm nhìn năm 2035; Ban KT-NS chủ trì, phối hợp với các Ban; Văn phòng tham mưu thực hiệnĐ/c Phạm Sỹ Lợi chỉ đạo chung; Đ/c Phạm Văn Đồng trực tiếp phụ trách
Tiếp công dân tháng 4/2020Thường trực HĐND tỉnhBan pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

 

 

Tháng 5

Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thường trực HĐND tỉnh

 chỉ đạo

Văn phòng

HĐND tỉnh

 

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

 

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2020; Hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh.

 

Thường trực HĐND tỉnh

 

Các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnhThường trực HĐND tỉnh chỉ đạo

Văn phòng

HĐND tỉnh

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

 

Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh;

Thường trực HĐND tỉnh

 chỉ đạo

Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Ban; Văn phòng tham mưu thực hiệnĐ/c Phạm Sỹ Lợi chỉ đạo chung; Đ/c Lê Thị Thanh Hà trực tiếp phụ trách
Tiếp công dân tháng 5/2020Thường trực HĐND tỉnh

Ban pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp

 

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

Tháng 6

 

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh

chỉ đạo

Các Ban; Văn phòng HĐND tỉnh
Xây dựng và triển khai kế hoạch thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh; Xây dựng các Báo cáo của Thường trực HĐND, báo cáo thẩm tra các Ban HĐND tỉnh;

Các Ban

HĐND tỉnh

Văn phòng

HĐND tỉnh

 

 

Các Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Khảo sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh.Ban Pháp chế chủ trì tham mưuCác Ban ,Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp
Tiếp công dân tháng 6/2020Thường trực HĐND tỉnhBan pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

 

 

 

Tháng 7

 

Hội nghị tuyên truyền kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh

chỉ đạo

Các Ban HĐND tỉnh; Các Sở, ngành liên quan- Các Đ/c Phó Chủ tịch
Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thực hiện

Các Ban HĐND;

Thư ký kỳ họp; Văn phòng HĐND tỉnh

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

 

 Hoàn thiện, ban hành các Nghị quyết của kỳ họp thường lệ  giữa năm 2020.
Tiếp công dân tháng 7/2020Thường trực HĐND tỉnhBan pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp
Tháng 8

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2020

Đánh giá kết quả, công tác phối hợp tổ chức kỳ họp, triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ họp giữa năm 2020.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo

Các Ban;

Văn phòng

HĐND tỉnh

 

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp giữa năm 2020.Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo
Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác bảo vệ môi trường.      Ban Pháp chếĐ/c Phạm Sỹ Lợi chỉ đạo chung; Đ/c Lê Thị Thanh Hà trực tiếp phụ trách
Tiếp công dân tháng 8/2020Thường trực HĐND tỉnhBan pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

Tháng 9Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2020

Thường trực HĐND tỉnh

 chỉ đạo

Các Ban;

Văn phòng

HĐND tỉnh

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

Tiếp công dân tháng 9/2020Thường trực HĐND tỉnhBan pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp
Tháng 10

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10;

Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 7 (dự kiến tại huyện Bình Lục)

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo

 

Các Ban; Văn phòng HĐND, Thường trực HĐND huyện,TP

 

 

 

 

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020.Văn phòng; các Ban HĐND tỉnh
Tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2020  HĐND tỉnh khóa XVIII.
Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2020
Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với các dự án thuộc lĩnh vực giao thôngBan KT-NSĐ/c Phạm Sỹ Lợi chỉ đạo chung; Đ/c Phạm Văn Đồng trực tiếp phụ trách
Khảo sát các nội dung liên quan đến việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2020

Các Ban

HĐND tỉnh

Văn phòng

HĐND tỉnh

Các Đ/c Phó Chủ tịch

 

Tiếp công dân tháng 10/2020

 

Thường trực HĐND tỉnhBan pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp

- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh

- Các Đ/c Phó Chủ tịch

Tháng 11

- Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2020;

- Thực hiện yêu cầu giải trình và giải trình

 

Thường trực

HĐND tỉnh chỉ đạo

Các Ban; Văn phòng HĐND tỉnh

Lãnh đạo HĐND tỉnh

 

 

Giám sát việc thực hiện các quy định về chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thường trực

HĐND tỉnh chỉ đạo

Ban VH-XH chủ trì, phối hợp với các Ban; VPtham mưu thực hiện
Xây dựng và triển khai kế hoạch thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; Xây dựng các Báo cáo của Thường trực HĐND, báo cáo thẩm tra các Ban HĐND tỉnh trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 khóa XVIIICác Ban , Văn phòng HĐND tỉnhCác Ban, Văn phòng HĐND tỉnh
Khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.Ban Pháp chế chủ trì, tham mưu  thực hiệnCác Ban,Văn phòng phối hợp thực hiện
Tiếp công dân tháng 11/2020Thường trực HĐND tỉnhBan pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp
Tháng 12

- Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII.

-  Hoàn thiện các Nghị quyết của kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo

- Các Ban HĐND

- Thư  ký kỳ họp

- Văn phòng

Lãnh đạo HĐND tỉnh
Tiếp công dân tháng 12/2020Thường trực HĐND tỉnhBan pháp chế tham mưu; Các Ban;Văn phòng phối hợp
Tổng kết hoạt động năm 2020 và xây dựng chương trình hoạt động năm 2021 của HĐND tỉnh.Thường trực HĐND; Các Ban HĐND tỉnh   Văn phòng

 

Căn cứ Chương trình công tác này, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung công việc cho từng tháng; các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng chương trình hoạt động cụ thể đảm bảo kế hoạch đề ra./.