Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng trực thuộc Văn phòng

Giới thiệu chung Tổ chức, bộ máy của Văn phòng  
Các phòng trực thuộc Văn phòng
I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG.

 1. Đồng chí : Nguyễn Hoàng Sơn 

  + Chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

  + Email: nguyenhoangson@hanam.gov.vn
 

2. Đồng chí: Nguyễn Đức Mạnh 

  + Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  + Emai: nguyenducmanh@hanam.gov.vn
 
II. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG.
 
 
1. Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội
 
              + Đồng chí: Vũ Thị Hòa
              + Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng;
            
           2. Phòng Công tác Hội đồng nhân dân
               + Đồng chí: Chu Quốc Thành
               + Chức vụ: Trưởng Phòng
           
            3. Phòng Tổng hợp- Thông tin- Dân nguyện
  + Đồng chí: Phạm Đức Nam
  + Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng
           
             4. Phòng Hành chính, Tổ chức và Quản trị
  +  Đồng chí: Đinh Văn Tâm, 
  + Chức vụ: Trưởng phòng

Tin liên quan