Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành quy định về việc tiếp nhận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh Hà Nam

Văn bản Quy phạm pháp luật  
Quyết định ban hành quy định về việc tiếp nhận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh Hà Nam
Ngày 20/7/2015, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 06/QĐ-TT.HĐND về việc ban hành quy định việc tiếp nhận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh Hà Nam. Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh xin đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết quyết định tại đây