Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về quy định danh mục, vị trí và một số chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết về quy định danh mục, vị trí và một số chính sách ưu đãi  đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh