Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người l...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 11 (kỳ họp thường lệ)  
Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020;