Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề)  
Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnhh