Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết ve chu truong đau tu DA duong ket noi QL 38B den duong noi cao toc Ha Noi - Hai phong với duong cao toc ca...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ 13 (kỳ họp bất thường)  
Nghị quyết ve chu truong đau tu DA duong ket noi QL 38B den duong noi cao toc Ha Noi - Hai phong với duong cao toc cau gie - Ninh Binh