Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo các Nghị quyết ...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 11 (kỳ họp thường lệ)  
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh