Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022

Thực hiện công văn số 602-CV/TU ngày 25/10/2022 của BTV Tỉnh uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 20222, trong các ngày 13-14/12/2022, Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022. Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

thuy_hnkiemdiemdangdoan.JPG

Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, 

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

          Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị. Về nội dung kiểm điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Đối với tập thể thực hiện kiểm điểm trên cơ sở đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022; đối với cá nhân, từng cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kiểm điểm làm rõ kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế đã chỉ ra tại kỳ kiểm điểm.

          Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022. Theo báo cáo, năm 2022 trước những thuận lợi, khó khăn đan xen, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, đạt được một số kết quả nổi bật như:

          Đảng đoàn HĐND tỉnh đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản quy định của Đảng đối với tổ chức, đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho phương hướng, chủ trương trong ban hành các Nghị quyết HĐND tỉnh để thể chế hóa các quy định pháp luật Nhà nước; các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XX;... góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân; hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch tổ chức các kỳ họp và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh năm 2022.

        Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan;thường xuyên quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Trung ương 4 Khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý.

        Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: công tác lãnh đạo việc chuẩn bị các dự thảo Nghị quyết, tờ trình trình kỳ họp HĐND tỉnh có nội dung còn bị động; việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các nghị quyết đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung có mặt còn hạn chế...

       Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022, cá nhân thành viên Đảng đoàn,Thường trực HĐND tỉnh tham gia đóng góp ý kiến về báo cáo kiểm điểm của tập thể. Căn cứ các tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tập thể của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; kết quả kiểm điểm năm 2022; Tập thể Đảng đoàn đã bỏ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

son_hnkiemdiemdangdoan.JPG

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022


hoang_hnkiemdiemdangdoan.JPG

Các thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh trình bày bản tự kiểm điểm

       Sau phần kiểm điểm tập thể, thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh trình bày bản tự kiểm điểm; trong đó thực hiện tự kiểm điểm: về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022...

      Với  tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao, các đồng chí thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh đã có những ý kiến tham gia đóng góp về hoạt động của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh; những ưu điểm, hạn chế của từng đồng chí và góp ý, đề xuất thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới.

      Tiếp đó, thành viên Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu, đánh giá, xếp loại đối với từng cá nhân thành viên Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022.