Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 -...

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        Ngày 27/9/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành; Lãnh đạo các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo HĐND, các Ban HĐND, Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thị xã, thành phố.

a hoang -hn tt lan 3.jpg

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh,

Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 9 tháng đầu năm 2022; Báo cáo Đề dẫn chủ đề thảo luận

        Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 9 tháng đầu năm 2022. Thảo luận chuyên đề: Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

        Về đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 9 tháng đầu năm 2022. Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị nội dung, tổ chức tốt 04 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 82 nghị quyết về chủ trương, cơ chế, chính sách, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ giám sát thường xuyên, trọng tâm là những lĩnh vực, vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm như: vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, chất lượng cung cấp nước sạch, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, việc cấp giấy CNQSD đất... Các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; báo cáo cử tri về kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh; theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các Kỳ họp, hoạt động giám sát; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức các kỳ họp HĐND, ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và kiện toàn bộ máy của địa phương.

a son-hn tt lan 3.jpg

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  phát biểu tại hội nghị

        Tại hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị ngoài việc thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện 9 tháng đầu năm 2022. Còn thảo luận chuyên đề về Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách trong thời gian tới". Trong đó tập trung vào một số nội dung: Tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh, trọng tâmlà một số vấn đề: việc xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, phát triển HTX nông nghiệp gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn gắn với nhiệm vụ phát triển đô thị, công nghiệp; các cơ chế chính sách, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ; cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới, giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, đẩy mạnh cơ giới hoá nông nghiệp; chính sách hỗ trợ chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn.

a chuc-hn tt lan 3.jpg

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục. Trong thời gian tới đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau: Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành nhất là các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐNDtiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các thông báo kết luận sau giám sát, đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường,...; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến chất lượng cung cấp nước sạch; việc cấp giấy CNQSD đất; hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu dân sinh; xử lý ô nhiễm môi trường; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ; duy trì, thực hiện nghiêm việc tiếp công dân nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo trình tự theo đúng quy định của pháp luật.

c thuy-hn tt lan 3.jpg

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

        Để nâng cao hiệu quả ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh,Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII: Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh. Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh; kế hoạch, chương trình, đề án,... của UBND tỉnh; kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp; Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: đẩy mạnh cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; khai thác, phát huy các lợi thế để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất, chế biến, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hợp tác, có những chính sách hỗ trợ HTX về đất đai, vốn vay ưu đãi; xây dựng, quảng bá, phát triển các sản phẩm OCOP; xây dựng Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh gắn với quá trình công nghiệp hoá, đô thị hóa nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phát huy vai trò của HĐND các cấp việc xem xét, quyết định liên quan đến các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đảm bảo ban hành các chính sách phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố tích cực rà soát, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đã ban hành và ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp. Các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách đã ban hành; Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung đôn đốc, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, của huyện, đảm bảo phát huy hiệu quả; Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". 


Tin liên quan