Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin hoạt động  
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016-2021.

          Chiều 13/3, tại huyện Duy Tiên, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố.​

IMG_7486 (900 x 600).jpg

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực

HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố; nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới

         Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND các cấp từ sau hội nghị giao ban lần thứ 2 (tháng 11/2017) và thảo luận nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới. Theo đó, HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

         Việc tổ chức kỳ họp tiếp tục được đổi mới; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân hiệu quả thiết thực hơn; chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên. Việc phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai hiệu quả, chặt chẽ.

          Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các huyện, thành phố đã thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên; tích cực  đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND các cấp đã ban hành; giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định, phù hợp với thực tế địa phương; …

          Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã phân tích, nêu rõ những hạn chế cần khắc phục, trong đó có hạn chế về hoạt động chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc triển khai một số nghị quyết HĐND còn chậm; hoạt động thẩm tra, giám sát của thường trực HĐND, các Ban HĐND và giám sát của Tổ đại biểu cũng như một số đại biểu HĐND chưa sâu, chưa trọng tâm…

         Tại Hội nghị giao ban lần này, Thường trực HĐND tỉnh đã quán triệt triển khai Kế hoạch thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Các giải pháp được chú trọng cần tập trung thực hiện là: đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh, chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng công tác phối hợp; đổi mới phương thức làm việc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, nhất là hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

         Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban lần này cũng đã tiến hành thảo luận chuyên đề về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND". Qua thảo luận, đại diện các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố và các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp, những kinh nghiệm thực tế cũng như những kiến nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND.​

IMG_9817 (900 x 600).jpg

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 phát biểu tại hội nghị

​          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó nhấn mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu và các Tổ đại biểu HĐND, nhất là trong hoạt động chất vấn và thảo luận tổ.

         Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác phối hợp để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và từng địa phương, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2018; đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố trên cơ sở những giải pháp được thảo luận tại hội nghị này, tích cực triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND.