Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIX.

Tin tức, sự kiện HĐND tỉnh  
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIX.

        Ngày 02/8/2022, sau phần xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan theo quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp.

a hoang-ky 8.jpg 

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp

        Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết, gồm (02 tờ trình): Tờ trình về việc ban hành nghị quyết xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tờ trình về việc ban hành nghị quyết về bổ sung Kế hoạch giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác hạ tầng tại KCN Đồng Văn I, KCN Đồng Văn I mở rộng, KCN Châu Sơn (phần diện tích của Ban Quản lý các KCN tỉnh quản lý).

        Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Giáo dục - Đào tạo, Nội vụ, Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Lao động - Thương binh & Xã hội trình bày các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết, gồm ( 21 tờ trình ): ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn; về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án và giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư cho những dự án đã có chủ trương và quyết định đầu tư trước năm 2015, dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội lớn và một số dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng; điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh; bổ sung nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn dự phòng đầu tư ngân sách tỉnh…. Tờ  trình về việc ban hành nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; về việc ban hành nghị quyết sửa đổi Khoản 1 Điều 9 của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; về việc ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam; về việc ban hành nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023; ban hành nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; về việc ban hành nghị quyết quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi; về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách khuyến khích học tập và giảng dạy đối với học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Biên Hòa; về việc ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023; về việc ban hành nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030; ban hành nghị quyết về quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam; ban hành nghị quyết về sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; ban hành nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dự án chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 50ha bổ sung, điều chỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; về việc ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

a luong-ky 8.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày 

các Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết tại kỳ họp

 

a tao-ky 8.jpg

Đồng chí Phạm Văn Tạo, Trưởng Ban chuyên trách Ban KT-NS HĐND tỉnh

 trình bày báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS tại kỳ họp

        Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tờ trình về việc ban hành Nghị quyết, trưởng các Ban của HĐND tỉnh trình báo cáo của Ban về nội dung thẩm tra theo lĩnh vực được phân công./.


Tin liên quan