Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021

         Sáng ngày 24/7/2020, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Duy Tiên. Chủ tọa kỳ họp có đồng chí Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy; Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực thị ủy, Lãnh đạo UBND, Ủy Ban MTTQ thị xã;  Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc thị xã cùng các ông, bà đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016 -2021.

IMG_0878 (Copy).JPG

Ông Vũ Trí Thức, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 phát biểu khai mạc kỳ họp

​         Tại kỳ họp, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo báo cáo của UBND thị xã, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thị xã, kinh tế - xã hội được duy trì: Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,3 triệu đồng; Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 28.042 tỷ đồng; Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn thị xã đạt 157,241 tỷ đồng, bằng 59,20% kế hoạch năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%; tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng 21 dự án trên địa bàn thị xã; văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; Đời sống của nhân dân được nâng cao; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 1,9%.

IMG_0934 (Copy).JPG
Ông Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo

 kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,

 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

         Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của HĐND thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị xã đã thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo luật định; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề: 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thị xã đã thực hiện giám sát về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án trên địa bàn thị xã đối với các xã, phường; Các Ban của HĐND thị xã đã thực hiện 02 cuộc giám sát về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các cuộc giám sát đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thị xã luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
          Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã đã nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ thị xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Các báo cáo về: tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9– HĐND thị xã; tình tình thực hiện thu, chi ngân sách thị xã; kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống thanh nhũng; kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020..


IMG_0944 (Copy).JPG
Đồng chí Phạm Văn Đồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

          Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của thị xã 6 tháng đầu năm 2020; đồng  chí đề nghị các đại biểu HĐND thị xã cần thảo luận đưa ra giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tập trung rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch được giao; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và chỉnh trang đô thị; quan tâm sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ lúa mùa, công tác phòng chống lũ bão; tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư; làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; tập trung thu ngân sách, phấn đấu thực hiện thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu giao; quan tâm phát triển văn hóa – xã hội; chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa; làm tốt công tác quốc phòng – an ninh; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, các Ban HĐND; tăng cường công tác phối hợp với UBND, MTTQ thị xã, các ban, ngành, đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và nghị quyết HĐND các cấp; nâng cao chất lượng các kỳ họp, quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt chức năng giám sát chuyên đề và thường xuyên.

          Kỳ họp dành thời gian thực hiện việc chất vấn, trả lời chất vấn; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; thông qua 02 nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2019.

Tin và Ảnh: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Duy Tiên