Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận tại Tổ Dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Tin tức, sự kiện Đoàn ĐBQH tỉnh  
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận tại Tổ Dự án Luật đất đai (sửa đổi).

         Sáng ngày 03/11/2022, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ đối với Dự án Luật đất đai ( sửa đổi ). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận tại tổ cùng các Đoàn ĐBQH các tỉnh: Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ.

         Phát biểu đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Lê Thị Nga, đại biểu Trần Thị Hiền, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đất đai với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra trong Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; khắc phục những hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về đất đai; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên đất trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

c nga ngay 3.11.png
Đại biểu Lê Thị Nga, đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam phát biểu

         Bên cạnh đó, có một số ý kiến cụ thể như:

         - Liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (tại Chương III) đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xác định một cách rõ các trường hợp, điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng đảm bảo phù hợp với Nghị quyết 18 và phù hợp với Hiến pháp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người có đất bị thu hồi.

         - Về giá đất thì giá đất là một chế định rất quan trọng trong luật đất đai và trong thực tiễn còn nhiều kiến nghị liên quan đến giá đất, đại biểu đề nghị làm rõ nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá thị trường; quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường, giá thị trường. Cần phải quy định rõ các tiêu chí về quy trình kiểm tra, giám sát của các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất, cũng như đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, giám sát việc thực hiện giá đất mà Nghị quyết 18 đã đặt ra. Đánh giá tính khả thi của quy định xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm, làm rõ nội hàm của việc xây dựng bảng giá đất theo vị trí để phân biệt với giá đất cụ thể và làm rõ cách xác định cụ thể vùng giá trị, thửa đất chuẩn, quy định rõ việc áp dụng phương pháp định giá đất trong dự thảo luật.

         - Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất ( Điều 235, Điều 236): Điều 235 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, luật hiện hành quy định giải quyết tranh chấp đất đai cả Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết, tùy theo từng trường hợp cụ thể, dự thảo luật đã bỏ thẩm quyền của Ủy ban nhân dân mà chưa đánh giá tác động, đề nghị giữ như luật hiện hành. Điều 236 quy định về giải quyết khiếu nại khiếu kiện,đại biểu đề nghị cần phải rà soát để thống nhất với luật khiếu nại và Điều 204 luật hiện hành đã thực hiện mà không có vướng mắc, đại biểu đề nghị đối với giải quyết tranh chấp đất đai khiếu nại về đất thì đề nghị giữ như luật hiện hành.