Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban pháp chế HĐND thành phố Phủ Lý giám sát công tác ban hành nghị quyết của HĐND xã; công tác cải cách thủ tục hành ...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban pháp chế HĐND thành phố Phủ Lý giám sát công tác ban hành nghị quyết của HĐND xã; công tác cải cách thủ tục hành chính đối với UBND xã Đinh Xá.

         Ngày 11/11/2022, Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND thành phố Phủ Lý giám sát về công tác ban hành nghị quyết của HĐND xã; công tác cải cách thủ tục hành chính đối với UBND xã Đinh Xá (T.P Phủ Lý) năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố làm trưởng đoàn. Tham gia buổi giám sát có thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đinh Xá.

ban phap che-phu ly gs.png

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy,

Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát

         Qua giám sát, Ban pháp chế HĐND Thành phố nhận thấy: Trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, HĐND xã Đinh Xá đã tổ chức 5 kỳ họp và ban hành tổng số 32 Nghị quyết, tập trung chủ yếu: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách; nghị quyết về chương trình giám sát; nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã được thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó đã kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, từng bước khẳng định và phát huy vị trí, vai trò là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.  

         UBND xã Đinh Xá đã tập trung chỉ đạo điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực thông qua các nghị quyết, kế hoạch, quyết định cụ thể. Công tác tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã đều có sổ theo dõi; việc tiếp nhận hồ sơ, ký số tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định. Việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông đã được UBND xã triển khai có hiệu quả và đi vào nề nếp. Từ tháng 01/2021 đến hết tháng 9/2022, UBND xã Đinh Xá đã tiếp nhận 3.996 hồ sơ và đã giải quyết xong đạt 100%; Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 là 112 thủ tục. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 năm 2021 đạt trên 78%, 9 tháng đầu năm 2022 đạt 94%; Tổng số hồ sơ thanh toán lệ phí trực tuyến tính đến ngày 30/9/2022 là 774 hồ sơ… Bên cạnh kết quả đạt được, công tác ban hành Nghị quyết của HĐND xã, công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND xã còn tồn tại một số hạn chế đó là: việc thể chế, ban hành các nghị quyết theo văn bản của cấp trên có lúc kịp thời; vẫn còn có tình trạng hồ sơ giải quyết TTHC còn trễ hẹn..

        Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà HĐND, UBND xã đã đạt được trong công tác ban hành Nghị quyết và Công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian vừa qua. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị trong thời gian tới, HĐND, UBND xã cần nâng cao chất lượng các nghị quyết ban hành; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng việc công khai, kết quả giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và dịch vụ công trực tuyến đã được cấp trên trang bị./.