Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác cải cách hành chính; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tạ...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác cải cách hành chính; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

      Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức Đoàn giám sát công tác cải cách hành chính; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

     Tại các địa phương đoàn đến giám sát, đại diện Lãnh đạo địa phương đã báo cáo với đoàn về kết quả thực hiện. Theo đó, trong năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020 công tác cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Nhiều giải pháp quan trọng đã được đề ra và triển khai thực hiện trên tinh thần gắn cải cách hành chính với cải cách thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới phương thức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

TT Thanh Liem 1.jpg Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính xã Thanh Tân

     Việc áp dụng mô hình một cửa, một cửa liên thông đã thực hiện hiệu quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác cải cách hành chính đã đổi mới, dân chủ, công khai, đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ giải quyết hồ sơ, công việc; thực hiện tốt mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức triển khai đa dạng, phong phú đảm bảo cho tất cả các đối tượng như: Tuyên truyền trực tiếp trên đài truyền thanh, tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị của UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các thôn, xóm, khu dân cư qua sinh hoạt các câu lạc bộ. ..

TT THanh Liem KL.jpgÔng Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 phát biểu tại buổi giám sát

      Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị được giám sát, đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác cải cách hành chính; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đồng thời  chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị các xã, thị trấn cần triển khai một số nhiệm vụ: Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Đổi mới cách thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm; đẩy mạnh sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Rà soát các tồn tại, hạn chế qua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian qua để kịp thời có các biện pháp, giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm