Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND huyện Kim Bảng giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách hành chính; triển khai mô h...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Pháp chế HĐND huyện Kim Bảng giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách hành chính; triển khai mô hình chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ.

         Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-HĐND, ngày 28/7/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện Kim Bảng về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách hành chính; triển khai mô hình chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách hành chính; triển khai mô hình chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ tại phòng Nội vụ huyện và các xã: Đồng Hóa, Đại Cương. Tham gia đoàn giám sát có Thường trực HĐND huyện; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.​

kim bang-gs-dai cuong.jpg

Đoàn giám sát làm việc tại xã Đại Cương

         Qua giám sát Ban Pháp chế nhận thấy, công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị đã được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực bằng các kế hoạch, quyết định cụ thể; đã xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Các nội dung CCHC có kết quả tích cực, gắn với kiểm tra, giám sát và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị liên quan. Việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai; đồng thời, thường xuyên tập huấn nâng cao chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức. Việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại các cơ quan đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, kịp thời triển khai, thực hiện nghiêm túc các bước, quy trình với những nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm trong xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, từng bước gắn kết, gần gũi, thân thiện giữa Chính quyền với nhân dân.

phap che-gs-dai cuong.jpg

Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện tham gia ý kiến tại buổi làm việc

        Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính; triển khai mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại các đơn vị được giám sát còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính có lúc chưa thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và dịch vụ công trực tuyến chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

         Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong công tác cải cách hành chính; triển khai mô hình chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác cải cách hành chính, thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ; tổ chức các đoàn kiểm tra cải cách hành chính, việc thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị trên địa bàn huyện. Các xã Đồng Hóa, Đại Cương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính; chủ động rà soát kiến nghị, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và dịch vụ công trực tuyến./.