Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm giám sát việc thực hiện thu, chi, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước năm 2...

Tin hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm giám sát việc thực hiện thu, chi, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019; việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

​Thực hiện chương trình công tác và chương trình giám sát chuyên đề năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm khóa XVIII. Vừa qua, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức giám sát tại 03 đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường và thực hiện giám sát qua báo cáo  đối với 02 đơn vị: Trung tâm Văn hóa & TT, Phòng Giáo dục & Đào tạo. Tham dự Đoàn giám sát có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại diện Văn phòng Huyện ủy - HĐND & UBND huyện.

Qua giám sát cho thấy: Công tác điều hành và quản lý thu chi ngân sách của các đơn vị đã bám sát dự toán được giao, đáp ứng được các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ chi ngân sách về cơ bản đều đạt dự toán, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Các đơn vị đã thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động ngân sách, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị, phương tiện và các tài sản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm cập nhật số liệu chính xác, kịp thời. 

LV voi Phong TC_KH.jpg

Đoàn giám sát làm việc tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách của các đơn vị còn một số hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm đó là: vẫn để xảy ra tình trạng xin bổ sung kinh phí ngoài dự toán ngân sách, báo cáo quyết toán của một số đơn vị chưa thuyết minh, đánh giá rõ kết quả chi ngân sách gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

lv voi phong tnmt.jpg

Đoàn giám sát làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường

Kết luận tại các buổi giám sát, Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đã yêu cầu các đơn vị thực hiện xây dựng dự toán thu – chi ngân sách nhà nước cần phải bám sát vào các văn bản giao chỉ tiêu, kế hoạch của huyện. Xây dựng dự toán chi của đơn vị phải bám sát nhiệm vụ chi cho chuyên môn, đảm bảo đúng, đủ, thực hành tiết kiệm, hạn chế việc bổ sung ngoài dự toán.Thực hiện nghiêm việc quyết toán ngân sách và thực hiện công khai, minh bạch trong việc sử dụng kinh phí hoạt động hàng năm theo đúng quy định.         

                                                Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm