Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm giám sát việc quản lý thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và việc thu - chi ...

Tin tức, sự kiện HĐND cấp huyện, cấp xã  
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm giám sát việc quản lý thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và việc thu - chi quản lý phí vệ sinh môi trường ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Thực hiện chương trình công tác và chương trình giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm khóa XIX. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thanh Liêm đã tổ chức “giám sát việc quản lý thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và việc thu - chi quản lý phí vệ sinh môi trường" tại 04 đơn vị: Thanh Nghị, Thanh Hương, thị trấn Tân Thanh, thị trấn Kiện Khê. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Đinh Viết Cường - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đại diện Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc huyện; Lãnh đạo, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện.

gs thu gom rac.jpg

Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Thanh Nghị

          Qua giám sát cho thấy các xã, thị trấn cơ bản đã triển khai thực hiện tốt Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND, ngày 20/8/2014; Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam đảm bảo đúng quy định, tạo tính chủ động và phát huy dân chủ ở cơ sở; các tổ thu gom của xã thu gom, vận chuyển kịp thời. Tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn đạt 98%. Công tác tuyên truyền được chú trọng, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là mô hình phân loại rác thải được các xã tổ chức thực hiện tốt, tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, xả rác xuống lòng kênh, mương máng giảm đáng kể, góp phần quan trọng giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn, hạn chế mức độ phát thải trên địa bàn; việc thu phí vệ sinh môi trường được nhân dân chấp hành tốt.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện Quyết định số 34, Quyết định sô 51 của UBND tỉnh còn một số hạn chế, tồn tại cần rút kinh nghiệm đó là: Việc bốc xúc, vận chuyển rác thải vẫn có lúc chưa kịp thời dẫn đến tình trạng ùn ứ ảnh hưởng đến môi trường; Ý thức của một số hộ dân còn hạn chế, việc phối hợp với đơn vị cung ứng vệ sinh môi trường trong việc thực hiện thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đối với đối tượng 2,3,4 của các đơn vị còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn.

          Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 51 của UBND tỉnh đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác thu nộp phí vệ sinh môi trường và công tác thu gom, phân loại rác thải đầu nguồn ngay từ hộ gia đình; Phát động các phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã; Phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trong việc thực hiện thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo đúng quy định.