Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sử (sửa đổi)

Văn bản Quy phạm pháp luật Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Tổ chức triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sử  (sửa đổi)
Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). - See more at: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Lay-y-kien-Nhan-dan-ve-du-thao-Bo-luat-Hinh-su-sua-doi/20157/16446.vgp#sthash.pArRT8GP.dpuf
 
Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). - See more at: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Lay-y-kien-Nhan-dan-ve-du-thao-Bo-luat-Hinh-su-sua-doi/20157/16446.vgp#sthash.pArRT8GP.dpuf
Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). - See more at: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Lay-y-kien-Nhan-dan-ve-du-thao-Bo-luat-Hinh-su-sua-doi/20157/16446.vgp#sthash.pArRT8GP.dpuf
Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). - See more at: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Lay-y-kien-Nhan-dan-ve-du-thao-Bo-luat-Hinh-su-sua-doi/20157/16446.vgp#sthash.pArRT8GP.dpuf

Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). :

Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). - See more at: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Lay-y-kien-Nhan-dan-ve-du-thao-Bo-luat-Hinh-su-sua-doi/20157/16446.vgp#sthash.pArRT8GP.dpuf
Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). - See more at: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Lay-y-kien-Nhan-dan-ve-du-thao-Bo-luat-Hinh-su-sua-doi/20157/16446.vgp#sthash.pArRT8GP.dpuf
Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). - See more at: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Lay-y-kien-Nhan-dan-ve-du-thao-Bo-luat-Hinh-su-sua-doi/20157/16446.vgp#sthash.pArRT8GP.dpuf

 

Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). - See more at: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Lay-y-kien-Nhan-dan-ve-du-thao-Bo-luat-Hinh-su-sua-doi/20157/16446.vgp#sthash.pArRT8GP.dpuf