Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp

Tin hoạt động  
Quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/8/2009, định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp được quy định: Xây dựng nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh 5.000.000 đồng/văn bản; xây dựng nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND cấp huyện 3.000.000 đồng/văn bản; xây dựng nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND cấp xã 2.000.000 đồng/văn bản; xây dựng chỉ thị của UBND tỉnh 2.000.000 đồng/văn bản; xây dựng chỉ thị của UBND cấp huyện 1.000.000 đồng/văn bản; xây dựng chỉ thị của UBND cấp xã 500.000 đồng/văn bản.

Tuy nhiên, mức chi này sẽ không được áp dụng cho các trường hợp: Xây dựng nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh nhưng không do UBND tỉnh trình (được áp dụng theo nghị quyết riêng); xây dựng quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp nhằm triển khai nghị quyết của HĐND cùng cấp nhưng nội dung không tạo ra cơ chế chính sách mới.

Ông Trần Xuân Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2008, Hà Nam xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đứng thứ 4 toàn quốc về cải thiện thứ hạng chỉ số PCI. Thành tích này có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác xây dựng thể chế. Việc ban hành quyết định này là thực sự cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tạo khung pháp luật về định mức chi cho hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật./.

-- Uyên Ly --